STATUT FUNDACJI „PIĘKNA NASZA”
       POSTANOWIENIA OGÓLNE
       § 1
Fundacja pod nazwą „Piękna Nasza”, ustanowiona przez Fundatora Ewę Petelską, działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.
       § 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
       § 3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
       § 4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
       CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
       § 5
Celem Fundacji są:
1. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Polski na zagranicznych rynkach turystycznych,
2. integrowanie środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów z zakresu turystyki,
3. propagowanie innowacji w tematyce turystycznej oraz poszerzania horyzontów wśród podmiotów i organizacji turystycznych,
4. koordynowanie wszelkich działań pro-turystycznych,
5. tworzenie warunków do powstawania, rozwoju i promowania turystyki aktywnej, przyrodniczej, medycznej, relaksacyjnej, integracyjnej, kulinarnej,
6. Wspieranie działań przy tworzeniu turystycznych marek regionów,
        § 6
        Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce,
2) działania na rzecz ochrony środowiska
3) koordynowanie organizacji imprez turystycznych,
4) gromadzenie danych z zakresu informacji turystycznej,
5) koordynacja informacją turystyczną na terenie Polski i za granicą,
6) działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą
7) tworzenie materiałów promocyjnych,
8) organizacja czasu wolnego dorosłym, młodzieży i dzieciom, w tym również osobom niepełnosprawnym
9) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz przedsiębiorcami działającymi w zakresie turystyki,
10) współpraca z osobami fizycznymi i innymi osobami zarówno posiadającymi, jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego,
11) akcje promocyjne i propagacyjne w kraju i za granicą, w zakresie turystyki, obiektów i produktów turystycznych,
12) organizacja wizyt studyjnych i szkoleń służących wymianie doświadczeń w realizacji projektów, rozwoju rodzimej turystyki, organizacji imprez turystycznych i skutecznego marketingu w różnych regionach Polski i za granicą,
13) koordynowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi mediami, instytucjami oraz osobami fizycznymi realizującymi cele i zadania związane z rozwojem turystyki na terenie Polski,
14) organizowanie oraz koordynacja praktyk, spotkań i seminariów o tematyce turystycznej, studentom , w Polsce i za granicą,
15) fundowanie stypendiów studentom i uczniom, organizowanie konkursów o tematyce turystycznej,
16) organizowanie prezentacji, szkoleń, seminariów w zakresie promocji produktów turystycznych na terenie Polski, adresowanych do zagranicznych organizacji, podmiotów, osób prawnych , osób fizycznych oraz biur turystycznych,
17) organizowanie działań marketingowych adresowanych do zagranicznych organizacji, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, osób fizycznych oraz biur podróży,
18) działania na rzecz współpracy między polskimi organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami powiązanymi z turystyką i ich zagranicznymi odpowiednikami,
19) koordynowanie i działania na rzecz współpracy przy wspólnych projektach turystycznych z krajami transgranicznymi,
20) koordynacja i działania na rzecz budowy i prowadzenia obiektów turystycznych dla masowego wykorzystania oraz tworzenie programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (kolonie, obozy itp.),
21) działania mające na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji.
       § 7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
       MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
       § 8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1200,00 zł. ( jeden tysiąc dwieście złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
       § 9
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych
b) ze zbiórek i imprez publicznych,
c) z wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
d) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) z odsetek bankowych,
f) z nawiązek orzekanych przez sądy,
g) z pozostałości funduszy z indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
h) innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej Fundacji,
        § 10
1. Osiągane dochody przeznaczone będą na realizacje celów statutowych Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek zarządu jednoosobowo
       ZARZĄD FUNDACJI
       § 11
1. Władzami Fundacji jest jej Zarząd
2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Członkostwo z zarządzie ustaje w wyniku:
a) pisemnej rezygnacji członka zarządu
b) śmierci członka zarządu
c) odwołania członka zarządu w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków zarządu. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w zarządzie;
4. W przypadku ustania członkostwa któregokolwiek z członków zarządu, zarząd wybiera nowego członka metodą kooptacji
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykła większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu zarządu
6.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminów i programów działania,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) przygotowanie projektu budżetu Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji,
e) dokonywanie zmian w Statucie,
f) bieżące zarządzanie Fundacją
       POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
       § 12
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
      LIKWIDACJA FUNDACJI
      § 13
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
      ORGAN NADZORUJĄCY
Organem nadzorującym działanie Fundacji są Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polski, Prezydent Miasta Białegostoku.

© 2017 Fundacja Piękna Nasza with Wix.com

 Tel:

+48 518 204 446

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now