Regulamin Gry Miejskiej "Białystok jest cool"

                                                    

                                                                        §1. Organizatorzy

„Organizatorem” wydarzenia jest Fundacja Piękna Nasza z siedzibą przy ul. Storczykowej 22 lok 20, 15-644 Białystok; KRS:0000676483 nadany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII wydział Gospodarczy; NIP: 966-211-20-33; Regon: 367221828

                                                                         § 2. Fundusze

Impreza została dofinansowana ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, Białystok, ul. Słonimska 1; NIP: 542-030-46-37, zgodnie  z umową o Realizację Zadania Publicznego, o której mowa  w art. 19.A Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności użytku publicznego i o wolontariacie, zawartej pomiędzy: Miastem Białystok, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku, Pana Przemysława Tuchlińskiego, a Fundacją Piękną Naszą, reprezentowaną przez Panią Ewę Petelską, zgodnie z KRS, zwanym dalej „ Zleceniobiorcą”, oraz Organizatora, Fundację Piękna Nasza.

 

                                                                         §3. Fundatorzy nagród

„Fundatorami nagród”, może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, reprezentująca siebie, firmę lub organizację deklarując jednocześnie włączenie się do wydarzenia, poprzez udział  w charakterze „elementu zabawy”, bądź jako fundator nagród. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia logotypu każdego fundatora nagród, zamieszczaniu informacji w materiałach promocyjnych, odczytanie wszystkich fundatorów nagród podczas wręczania nagród, oraz ewentualnie ustawienie banerów z tymiż logotypami podczas trwania imprezy, w miejscu jej realizacji, czyli przy Klubokawiarni Esperanto, o ile sami je tam zainstalują i odbiorą tuz po zakończeniu imprezy.

Lista fundatorów będzie systematycznie uaktualniana na Fb Fundacja Piękna Nasza, witrynie www.pieknanasza.net.pl, aż do dnia 08.12.2017 włącznie.

 

                                                                         §4. Cel imprezy

Celem zabawy jest pokazanie, że Białystok poza tym, że ma swoją historię, jest obecnie miastem, w którym dzieje się dużo. Gra miejska jest zabawą terenową, podczas której uczestnicy będą się przemieszczać po centrum pomiędzy wyznaczonymi punktami, odpowiadać na pytania, odnajdować  wskazówki, rozpoznawać osoby, uzupełniać pieczątkami karty uczestnictwa w każdym punkcie. Wszystkie zadania muszą być wykonane w jak najkrótszym czasie.

Jest to zaplanowana, pilotażowa impreza z cyklu gier miejskich o tej tematyce.

                                                                         §5. Uczestnicy

Zabawa adresowana do wszystkich mieszkańców Miasta Białystok zwanych „uczestnikami”, bez ograniczeń wiekowych z zastrzeżeniem, że dzieci muszą być w towarzystwie dorosłych opiekunów, a osoby niepełnosprawne z różnymi kategoriami niepełnosprawności w towarzystwie asystentów ON.

Przygotowanych będzie 100 „kart uczestnictwa”, do każdej karty może się wpisać max. 3 osoby, zwane „zespołem”. W zespole należy uwzględnić opiekuna osób niepełnoletnich, oraz asystenta ON.

                                                                         §6. Harmonogram

- godz. 00:00:01  30.11.2017-  godz. 24:00:00 – rejestracja uczestników za pośrednictwem Facebooka Fundacja Piękna Nasza, e-mail: fundacjatur@gmail.com oraz tel: 694 107 782 i 518 204 446 . Do rejestracji należy wpisać informację o akceptacji niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie pełnoletności. W związku z zaplanowanymi dwiema wersjami gry: ”wersja pełna”, obejmująca 21 punktów kontrolnych i” wersja skrócona”, obejmująca 11 punktów kontrolnych- do wyboru, należy również dodać w której wersji zabawy uczestnicy chcą wziąć udział. Do wersji skróconej mogą, w razie podjęcia takiej decyzji,  zostać zapisane jedynie osoby z małymi dziećmi lub osoby niepełnosprawne.

- godz. 10:45- przywitanie pierwszych uczestników, wprowadzenie w grę

- godz. 11:00- rozpoczęcie potwierdzenia dokonanych wcześniej rezerwacji i wyruszenie pierwszych graczy

- godz. 12:00- zakończenie wydawania kart uczestnictwa

-ok. godz. 14:00- powrót pierwszych ekip

- godz. 14:00-15:00 zbierania kart uczestnictwa do podliczenia punktów i sprawdzenia poprawności odpowiedzi

- godz. 15:00- zamknięcie gry i zakończenie przyjmowanie kart uczestnictwa

- godz. 15:00- 15:30 podsumowanie punktów oraz ocena trafności odpowiedzi i zaliczenie wszystkich etapów gry

- godz. 15:30- wręczenie nagród

- godz. 16:00 zakończenie zabawy

                                                                   §7. Co powinien uczestnik?

 

 1. Zarejestrować się w dniach 30.11.2017-08.12.2017 ( j/w), podając imię, nazwisko, wiek swój i osób  z zespołu, informację o ukończeniu 18 lat, akceptację niniejszego regulaminu, podać z kim bierze udział i  w przypadku uczestnictwa z małym dzieckiem lub osobą niepełnosprawną/ jako osoba niepełnosprawna, którą wersję zabawy wybiera.

 2. Ubrać się stosownie do pogody

 3. W dniu 09.12.2017,w godz. 11:00-12:00 potwierdzić rejestrację oraz odebrać kartę uczestnictwa w punkcie startu, przy Klubokawiarni Esperanto przy Rynku Kościuszki, kartę podpisać

 4. Być zaopatrzonym w telefon z możliwością odczytywania fotokodów oraz ołówek lub długopis

 5. Rozpocząć zabawę kierując się wskazówkami, które powinny naprowadzać na poprawne odpowiedzi, odpowiadać na pytania

 6. Przemieszczać się do kolejnych punktów kontrolnych i zbierać pieczątki w każdym określonym punkcie, co jest warunkiem właściwego przebiegu gry

 7. Właściwie odpowiedzieć na pytania, rozwiązać zagadki etc.

 8. Przybyć na metę w jak najkrótszym czasie

 9. Złożyć poprawnie wypełnioną kartę w punkcie zakończenia/ obok Klubokawiarni Esperanto na Rynku Kościuszki

 10. Poczekać na odczytanie wyników i wręczenie nagród

 11. Pokwitować odbiór nagród, jeśli został zwycięzcą

 

12. Odebrać karty uczestnictwa, które będą potwierdzeniem uczestnictwa, służącymi jako wejściówki do Muzeum Wojska w Białymstoku ( wszyscy uczestnicy gry miejskiej za potwierdzeniem udziału)

 

                                                                             §8. Nagrody

Zagwarantowane są „pakiety nagród”, uwzględniając dwie wersje :

- dwa miejsca I ( wersja pełna + wersja skrócona)

- dwa miejsca II ( wersja pełna + wersja skrócona)

- dwa miejsca III ( wersja pełna + wersja skrócona)

- Dwie nagrody dla najstarszego uczestnika gry ( dla każdej wersji jedna nagroda)

- Dwie nagrody dla najmłodszego uczestnika gry ( dla każdej wersji jeden pakiet nagród)

- Dwie nagrody dla najweselszego uczestnika gry ( dla każdej wersji jeden pakiet nagród)

- wejściówki do Muzeum Wojska w Białymstoku- wszyscy uczestnicy gry

                                                         

                                                                           §9. „Patroni medialni”

- Kurier Poranny

- Polskie Radio Białystok

- BiałystokOnline

                                                                          §10. Odpowiedzialność uczestników

 

 1. Każdy z uczestników jest zobowiązany zachować ostrożność podczas przemieszczania się pomiędzy punktami kontrolnymi, szczególnie przy przekraczaniu jezdni

 2. Opiekunowie dzieci oraz asystenci ON pomagają współgraczom w pokonywaniu ewentualnych trudności

 3. Organizator nie ubezpiecza uczestników gry, co oznacza, że gracze w przypadku jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków mogą wykorzystać jedynie własne ubezpieczenie

                                                                          §11. Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się:

 1. Zadbać o przygotowanie trasy i etapów gry w taki sposób, by mogli w nim wziąć udział mieszkańcy Białegostoku, włączając w to małe dzieci oraz osoby z różnymi kategoriami niepełnosprawności

 2. Przygotować treść zabawy w sposób przybliżający uczestnikom Białystok współczesny

 3. Zaangażowanie do gry firmy specjalizującej się w tego rodzaju zabawach, by zabawa była atrakcyjna i przygotowane na właściwym poziomie

 4. Zapewnienie uczestnikom oczekującym na odczytanie zwycięzców gorącej herbaty

 5. Wsparcie organizacji imprezy pracą wolontariacką, w tym przez studentów KGT przy Politechnice Białostockiej

 6. Zadbać, by informacja o grze trafiła do znacznej części mieszkańców miasta, a informacje udostępniać na Facebooku Fundacji Piękna Nasza, witrynie internetowej www.pieknanasza.net.pl,  oraz za pośrednictwem patronów medialnych

 7. Umieścić logotypy Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz fundatorów nagród w materiałach promocyjnych i kartach uczestnictwa; wyczytać listy fundatorów przed wręczeniem nagród zwycięzcom; dodatkowo firmy, które ufundowały nagrody mogą ustawić banery reklamowe w miejscu startu i zakończenia imprezy na czas trwania imprezy

                                                                           §12. Reklamacje

 1.  Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji w trakcie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie dłużej jednak niż 30 dni od jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacja powinna być wysłana listem poleconym na adres Fundacja Piękna Nasza ul. Storczykowa 22 lok 20, 15-644 Białystok lub drogą elektroniczną na fundacjatou@gmail.com,  z dopiskiem ‘Białystok jest cool”- reklamacja.

 3. O decyzji reklamujący dowie się drogą elektroniczną lub drogą listową na wskazany adres, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres osoby zgłaszającej oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Osoba zgłaszająca powinna określić jakiego rozwiązania  oczekuje od Fundacji.

   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez powołaną do tego komisję reklamacyjną

                                                                           §13. Wnioski końcowe

 1. Wszelkie informacje o konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych stanowią jedynie materiał pomocniczy. Postanowienia regulaminu konkursu są jedynymi  wiążącymi informacjami.

 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Fundacji Piękna Nasza przez cały czas trwania konkursu.

 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatora konkursu za pomocą Facebooka, drogą mailową: fundacjatur@gmail.com.

 4. Wszystkie zmiany wynikłe jeszcze przed realizacją gry miejskiej będą aktualizowane na stronie www.pieknanasza.net.pl oraz fan page’u Fundacji Piękna Nasza na Facebooku, z adnotacją: „dodatkowe informacje”

                                                                         §14. Objaśnienia

Organizator- Fundacja Piękna Nasza, zwana również zleceniobiorcą

Zleceniodawca- Urząd Miejski w Białymstoku, który dofinansował grę miejską „Białystok jest cool”

Fundator nagród- osoba fizyczna, prawna przedstawiciel samorządu, która ufundowała nagrody w grze

Uczestnik- każda osoba biorąca udział w grze, w tym dzieci z pełnoletnim opiekunem oraz osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w zabawie w towarzystwie asystenta ON

Karta uczestnictwa- karty wręczane uczestnikom przed rozpoczęciem gry w godz. 11:00-12:00 w dniu 09.12.2017; do każdej karty może być wpisanych max. trzech uczestników

Zespół- w grze mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy trzyosobowe, przypisane do jednej karty uczestnictwa

Wersja pełna- cała trasa obejmująca 21 punktów kontrolnych rozmieszczonych w centrum miasta, do których muszą dotrzeć uczestnicy

Wersja skrócona- trasa gry obejmująca 11 punktów kontrolnych, dająca równe szanse zespołom z małymi dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, które dobrowolnie wybiorą te wersję

Pakiet nagród- grupa nagród łączonych np.: wejściówka dla dwóch osób i 1 nagroda rzeczowa, przypisana do nagrody za zajęcie miejsca I,II lub III, dla zespołu składającego się z trzech osób ( przykład). Zwycięzcy sami decydują, jak podzielą się nagrodami

Patroni medialni- media, które podjęły się współpracy  z organizatorem, udostępniając informacje o wydarzeniu

Dodatkowe informacje- wszystkie istotne informacje dotyczące gry miejskiej „ Białystok jest cool”, niezawarte w regulaminie, wynikłe już po opublikowaniu regulaminu.

                                                                     

© 2017 Fundacja Piękna Nasza with Wix.com

 Tel:

+48 518 204 446

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now